Dzisiaj jest: 27 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Angela, Jan, Przybysław

UKS "HERMES"

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „Hermes”w Binarowej
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „HERMES” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest wieś Binarowa i okolica

2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 usta­wy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

    Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
    Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

  •     Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  •     Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, w tym przede wszystkim do uprawiania piłki ręcznej, uwzględniając przy tym ich wie­k, sprawność, zdrowie, osiągane wyniki w nauce.
  •   Uczestniczenie w rozgrywkach, imprezach, obozach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  •     Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  •     Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  •     Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  •     Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
  •     Organizowanie rajdów turystycznych i propagowanie walorów zdrowotnych i edukacyjnych turystyki i krajoznawstwa.
  •     Klub będzie podejmował działania o charakterze zawodów i imprez sportowych mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.


 § 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władza­mi samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

 

 

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY