Dzisiaj jest: 9 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz: Anna, Pelagia, Felicjan

GALERIA

Projekt "Wygrywamy na starcie - dostrzegamy i pomagamy uczniom Gminy Biecz”.

 

W bieżącym roku ZSP w Binarowej realizuje Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego, z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wygrywamy na starcie - dostrzegamy i pomagamy uczniom Gminy Biecz”.Realizacja projektu trwa od 05.03.2012r. do 31.12.2012r. W projekcie uczestniczy 35 uczniów klas I - III.Biorą oni udział w 4 rodzajach zajęć. Są to:

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,                                                                                                                                                         •zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
•zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
•zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

W ramach Projektu doposażono bazę szkoły w pomoce dydaktyczne między innymi: laptop, programy multimedialne, gry edukacyjne i inne pomoce do prowadzenia w/w zajęć. Realizacja projektu ukierunkowana jest na indywidualną pracę z dzieckiem, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych. Ułatwi to dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI.

            Zajęcia „W krainie słów i liter” przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. Celem tych zajęć jest eliminowanie przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie istniejących braków, stworzenie możliwości rozwoju umysłowego,psychicznego i społecznego na miarę indywidualnych możliwości. Ponadto wdrażanie do samodzielnego pokonywania trudności, umacniania wiary we własne siły oraz umożliwienie osiągnięcia sukcesu. Cele obejmują ćwiczenia w mówieniu, słuchaniu, czytaniu, pisaniu i stosowaniu wiedzy, i umiejętności w praktyce. W zajęciach wykorzystuje się pomoce dydaktyczne, które zostały przekazane w ramach projektu „Wygrywamy na starcie - dostrzegamy i pomagamy uczniom Gminy Biecz”.

            Zajęcia „W świecie kształtów i liczb” przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Celem zajęć jest opanowanie przez uczniów podstawowych pojęć matematycznych, usprawnianie techniki rachunkowej w zakresie czterech działań, wdrażanie do rozwiązywania zadań tekstowych, rozwijanie umiejętności praktycznych uczniów, kształtowanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w różnych sytuacjach życiowych, rozwijanie twórczego, logicznego i krytycznego myślenia oraz umiejętności matematycznego analizowania zjawisk, wdrażanie do samodzielnego pokonywania trudności, umacniania wiary we własne siły. Realizacja celów odbywa się  głównie przy wykorzystaniu następujących metod: aktywizujących, praktycznego działania,  gier i zabaw, enaktywne /odwołujące się do doświadczeń dziecka/, manipulacji przedmiotami. W zajęciach wykorzystuje się pomoce dydaktyczne, które zostały przekazane w ramach projektu „Wygrywamy na starcie - dostrzegamy i pomagamy uczniom Gminy Biecz”.

            Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Celem tych zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń i do twórczej aktywności słownej.

            Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej przeznaczone są dla dzieci z wadami postawy. Celem tych zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała, utrwalanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń oraz podczas wykonywania codziennych czynności.

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY