Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodz: Tekla, Bogusław

GALERIA

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”

Od września 2017 roku w naszej szkole realizowany jest Projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Projekt bazuje na doświadczeniach przedsięwzięć „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz „Festiwal Zawodów”, stanowi ich kontynuację, obejmując te obszary działań, które wymagają koordynacji i wsparcia na poziomie regionu. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych, podstawowych - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich ósmych SP tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.

REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA:

 1.  Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn,
 2.  Organizatorem rekrutacji na zajęcia jest dana Szkoła/Partner,
 3. Szkoła w porozumieniu z doradcą prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego – co najmniej przed rozpoczęciem każdego semestru (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły),
 4. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest na początku projektu oraz na początku każdego semestru w okresie dofinansowania funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017 - 31.12.2019. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli,
 5. Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia podstawowego postępowania rekrutacyjnego,
 6. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem przyjętym przez danego Partnera. Rekrutacja odbywa się w porozumieniu z doradcą prowadzącym Szkolny Punkt. Udział w rekrutacji mogą wziąć wszyscy uczniowie szkoły/szkół prowadzonych przez Partnera,
 7. Udział w projekcie dla uczniów jest bezpłatny,
 8. Warunkiem zakwalifikowania do udziału uczestnika w projekcie jest poprawne wypełnienie i dostarczenie dokumentów wymaganych w Regulaminie rekrutacji a następnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji,
 9. Każdy uczeń, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:

 •   złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów wymaganych w Regulaminie rekrutacji,
 •  uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania.

GŁÓWNE CELE FUNKCJONOWANIA SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI I KARIERY:

 •  Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 • Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy,o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
 • Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości oraz konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
 • Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych.
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia, zawodu, na temat rynku pracy.
 • Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy.
 • Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
 • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

FORMY WSPARCIA W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO:

 • Adresatami działań w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery są przede wszystkim uczniowie oraz ich rodzice.
 • Wsparcie doradcze polega na realizacji warsztatów w klasach I-III oraz klas VIIISP, zakończone jest stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla uczniów (wg decyzji doradcy - w klasie II lub III).
 • Ponadto doradca prowadzi ogólnodostępne dyżury dla uczniów,spotkania z rodzicami i radą pedagogiczną oraz organizuje różne formy aktywności dla uczniów np. wizyty zawodoznawcze na Festiwalu Zawodów, w przedsiębiorstwach, w Centrach Kształcenia Praktycznego.
 • Do zadań realizowanych przez doradcę w SPInKa należeć będzie również organizacja spotkań z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Standardy działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II)

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO REALIZOWANY PRZEZ SPINKĘ

 • SPInKi działają w oparciu o program przygotowany przez Partnera koncepcyjno-merytorycznego projektu - Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej (CPiP), specjalizujące się m.in. w realizacji studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.
 • CPiP zapewnia także materiały dydaktyczne na zajęcia warsztatowe oraz model Indywidualnego Planu Działania.
 • Doradcy prowadzący SPiNkę zobowiązani są realizować zajęcia w oparciu o przekazany im program i materiały, z możliwością poszerzenia o własne propozycje.
 • Wszystkie materiały przygotowane przez CPiP przekazane zostaną doradcom w wersji elektronicznej podczas szkoleń.
 • Środki na wydruk materiałów ćwiczeniowych oraz IPD dla uczniów przewidziany został w budżecie każdej ze szkół w ramach środków projektowych.

 Metody pracy doradcy:

- Zajęcia warsztatowe; warsztaty dla uczniów będą dotyczyć następujących treści merytorycznych:


Moduł 1. Samopoznanie;
Moduł 2. Zawodoznawstwo;
Moduł 3. Rynek edukacji i pracy;
Moduł 4. Planowanie.

- Poradnictwo indywidualne:


Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom;
Praca nad przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczniów;
Kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów.

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY