Dzisiaj jest: 14 Październik 2019    |    Imieniny obchodz: Jadwigi, Teresy, Brunona

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Ceremoniał szkolny  to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

Uroczystości i symbole szkolne
 
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:
 a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 b) uroczystość wręczania szkole sztandaru,
 c) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi,
 d) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły ( np. uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów kończących szkołę, inne święto szkolne),
e) uroczystości związane ze świętami narodowymi:
    -11  listopada –  Narodowe Święto Niepodległości
    - 3  maja  –  Święto Narodowe 3 Maja
 f) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie to między. innymi:
     - 1 września  -  agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę
     -17 września -  agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj. 

Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:
 a) godło szkoły
 b) sztandar szkoły 
c)  hymn szkoły

 1. Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.
 2. II.   Sztandar szkoły powinien składać się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych, może być na niej umieszczone godło państwowe. Na lewej stronie płata znajdują się barwy szkoły, na tle których znajduje się napis z  nazwą i imieniem szkoły. Może się tu również znaleźć godło szkoły oraz wizerunek patrona, dewiza lub herb miasta.

 Poczet sztandarowy w szkole

Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych(wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Sposób udekorowania flagi kirem:

wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac zawsze należy pochylić go do przodu.

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45 % do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

a)   podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św.oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

b)   podczas opuszczania trumny do grobu;

c)    podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

d)   podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.

 Ubiór Członków pocztu sztandar owego

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

 • uczeń: togę, biret
 • uczennice: togę, biret

 Insygnia pocztu sztandarowego:

 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym  w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 • białe rękawiczki.

 Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. Szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to jeden
 z ważnych obowiązków uczniowskich. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

 

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

 1. wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi ) do auli na  początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego:

Szanowni zebrani: pani/pan (imię i nazwisko),dyrektor (nazwa szkoły), co powinno spowodować przyjęcie przez młodzież postawy stojącej;

  1. osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: „Baczność”-„Poczet sztandarowy wprowadzić.

 

 1. „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną .Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni ( ilość zwrotek dowolna). Przed zakończeniem części oficjalnej może być odśpiewany, jeśli jest, hymn szkoły. Prowadzący podaje komendę: „Do hymnu szkoły” Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45º) prowadzący podaje komendę:„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
 2.  Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:  „Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się zacząć część artystyczna uroczystości.

Sposób zachowania pocztu sztandarowego

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;

 1. „Na ramię””
 2. Prezentuj”
 3.  „Do nogi”

 - wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45º (w stosunku do ramienia)

 – wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej,


 - wykonując chwyt „Do nogi” z położenia „Prezentuj”  lub z położenia „Na ramię”, chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność” – salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot
 w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”,

 - sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem, odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

  Przekazujemy wam sztandar symbol Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im.Króla Kazimierza Wielkiego w Binarowej.Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. a co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami szkoły(nazwa szkoły).Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów.

Polecane strony

 

 

 

KO-Kraków

 

 http://www.oke.krakow.pl/inf/layout/professional/images/logo.jpg

 

CERTYFIKATY