Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodz: Tekla, Bogusław

GALERIA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych

w  Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Binarowej

Dane kontaktowe Administratora:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w  Binarowej reprezentowany przez Dyrektora Zespołu z siedzibą w Binarowej 458, 38-340 Biecz, tel. 13 44 76 303 wew. 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , dalej zwany jako Administrator.

  1. 2.       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe, możecie się skontaktować z  wyznaczonym w Szkole Inspektorem Ochrony Danych.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 13 4406819.

  1. 3.       Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzał zgodnie z RODO:

1)      na podstawie przepisów prawa:

 - w celu realizacji zadań oświatowych określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo światowe, ustawy z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty,  ustawy z dnia 15 kwietnia 2020 r. o systemie informacji oświatowej i przepisów wykonawczych oraz  realizacji celów statutowych Administratora, z których wynikają zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość- przy użyciu następujących funkcjonalności: zintegrowanej platformy edukacyjnej MEN – epodręczniki, e-dziennika dostarczanego przez Vulcan Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław, Skype, Facebook, Messenger, Whatspp, Zoom, Google Suite, Microsoft Teams.

- w celu ochrony zdrowia publicznego - w przypadku zagrożenia wywołanego sytuacją epidemiologiczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d  i art. 9 ust. 2 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku i ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

2)      na podstawie Państwa zgody udzielonej w celach każdorazowo przekazywanych w formularzach zgody oraz na potrzeby przetwarzania wizerunku, promocji Państwa osiągnięć, udziału w różnego rodzaju konkursach wiedzy, talentów oraz zawodach sportowych,

3)      na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa na terenie i wokół obiektów użytkowanych przez Administratora poprzez stosowanie systemu monitoringu wizyjnego.

  1. 4.       Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

1) dane zwykłe ucznia: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek i głos udostępniany przez ucznia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, treści wytworzone przez uczniów z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego,

2) dane zwykłe rodziców/opiekunów prawnych: imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania, adres do korespondencji rodziców, jeżeli jest różny od adresu zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail,

3) szczególne kategorie danych - informacje o stanie zdrowia, w tym pomiar temperatury ciała i identyfikowanie innych niepokojących objawów chorobowych

Pomiar temperatury może być dokonywany w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Dane mogą być utrwalane i dalej przetwarzane. W przypadku powzięcia przez Administratora autonomicznej decyzji o systematycznym codziennym pomiarze temperatury uczniów przy wejściu do budynku, bez ich utrwalania i dalszego gromadzenia, również będzie dochodziło do przetwarzania danych w celu ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się zakażeń.

 5.       Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: Gmin Bbiecz jako organ prowadzący, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ośrodki pomocy społecznej, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i organy administracji publicznej zobowiązane do współdziałania z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń,  niepubliczne i publiczne ośrodki zdrowia, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, operator pocztowy i inne podmioty, które zawnioskują o udostępnienie danych na podstawie przepisów prawa, np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd, Policja.

 

  1. 6.       Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w celu, w którym zgoda była udzielona, a w przypadku przetwarzania na potrzeby monitoringu maksymalnie przez okres 3 miesięcy, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 7.       Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  1. 8.       Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)      prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)      prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

4)      prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

5)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6)      prawo do przenoszenia danych,

7)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

8)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z ww. praw możecie Państwo skontaktować się z Administratorem,  Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji poszczególnych praw można uzyskać na stronie internetowej placówki pod adresem www.lobiecz.pl.

 9.       Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i ma na celu uniemożliwienie Administratorowi wypełnienie obowiązków oświatowych i dokumentowanie przebiegu nauczania. Natomiast w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Waszej zgody,

Podanych osobowych Administratorowi ma charakter  dobrowolny.                                                                                                                                               

 

 

 

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY